IPTD-617 - 横山美雪2010年番号 僕と美雪の甘~い性

IPTD-617 - 横山美雪2010年番号 僕と美雪の甘~い性

有肝火之相逼,即有肾水之相滋,所以但成癫痴,而未至夭丧耳。伤风潮热,大便微硬,人以为伤寒之邪入于阳明,又将趋入于大肠也,谁知是肺经干燥乎。

一剂而汗止,十剂全愈。抑何其治法之神乎?

夫伤寒传遍六经,未有传心者也,一至传心无不死者。一连十剂,而前症尽愈。

一剂而癫轻,二剂全愈。一剂而火降,二剂而痛止,连服一月,永不再发。

然而可生之机,全在食炭。然热之极,则外反现寒,恶寒之象乃假寒也。

法当内外兼治,内治必须大补心肾,虽耳属肾,而非心气之相通,则心肾不交,反致阻塞。盖四肢为诸阳之末,而头乃诸阳之会,阳虚恶寒,阴虚恶热,阳虚而阴来乘之,则发寒,阴虚而阳往乘之,则发热。

Leave a Reply